Működési engedélyek - ügyleírás

A rendelet hatálya a kis- és nagykereskedelmi, a jármű- és  üzemanyag-kereskedelmi, a lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató, a vendéglátó, a szálláshely-szolgáltató, az idegenforgalmi és a kölcsönző tevékenységet folytató kereskedőre, a saját előállítású áruját üzletben értékesítő termelőre terjed ki.

Győr város közigazgatási területén létesített üzletre a jegyző nevében a Közigazgatási Osztály működési engedélyt ad ki. A formanyomtatvány  - mely a hivatalnál is beszerezhető - kitöltésével, valamint a szükséges okmányok csatolásával lehet a kérelmet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:
    - 10.000,- Ft értékű illetékbélyeget
    - az üzlethelyiség használati jogosultságát igazoló okiratot
    - az üzlethelyiségre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyt (jogerős használatbavételi, vagy rendeltetési-mód változási határozat)
    - a tevékenység végzésére jogosító okiratot (cégkivonat, vagy cégbírósági végzés, vagy őstermelői igazolvány, vállalkozói igazolvány)

A kérelem beérkezése után az iktatott ügyiratokat az ügyintéző tartalmilag és formailag felülvizsgálja. A felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a kérelem megfelel az előírásoknak vagy intézkedni kell hiányzó okmányok vagy adatok pótlására. Amennyiben a vállakozás eleget tett a hiánypótlásnak, úgy indokolttá válik annak ellenőrzése.
Ezt követően az ügyintéző beszerzi a szakhatósági hozzájárulásokat. Az összes hozzájárulás megszerzése után sor kerülhet a közigazgatási határozat meghozatalára és a működési engedély kiadására.

A működési engedély elkészültéről az osztály a vállalkozást értesíti, majd azt részére átadja.
Az engedély kiadásáról értesteni kell az APEH-t, a közreműködő szakhatóságokat, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget, a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Felügyelőséget, a Vámhivatalt, valamint  a hatáskörét érintő  ügyekben a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt.

A működési engedélyről oldalanként 100,- Ft-nyi illeték lerovása mellett adható ki hiteles másolat. A működési engedély másolatért 3.000,- Ft értékű illetéket kell fizetni.

A nyitvatartási idő megváltozásáról a kereskedőnek a jegyzőt 5 munkanapon belül értesítenie kell. A kereskedő az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról 30 nappal korábban köteles a vásárlókat és a jegyzőt tájékoztatni. Az üzlet megszűnése esetén a működési engedélyt haladéktalanul a Közigazgatási Osztályon az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltése mellett - vissza kell adni.


Adatváltozás esetén történő működési engedély cseréjéhez szükséges okmányok:
Módosításnak minősülő adatváltozás:
    a) a kereskedő nevének - ide nem értve a kereskedő személyében bekövetkezett változást -, cégnevének,
    b) a kereskedő székhelyének és
    c) a kereskedő statisztikai számjelének változása.

A kitöltött kérelemhez csatolni kell:
    - 3.000,- Ft értékű illetékbélyeget,
    - cégbírósági végzést, vagy a vállalkozói igazolvány módosításáról szóló hatósági bizonyítványt, vagy az adószám változását igazoló APEH igazolást.

Működési emgedéllyel rendelkező kereskedő bejelentési kötelezettségei:
Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására műsoros előadás, zene, tánc rendezhető, továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (teke, billiárd,kártyajáték, játékautomata, stb.) folytatható, szórakoztató játékautomata, valamint a II. kategóriás játékterem üzemeltetésére vonatkozó feltételek szerint pénznyerő automata működtethető. A szolgáltatások nyújtását a kereskedőnek be kell jelentenie a jegyzőnek és a Városi Rendőrkapitányságnak.

A II. kategóriájú játékterem működtetését az üzlet működési engedélyére fel kell vezettetni. A működési engedély záradékolásához az eredeti működési engedélyt és a játékterem engedélyt kell a kereskedőnek a hivatalhoz benyújtani.

Minden alkoholtartalmú ital (szeszes ital) kimérését a kereskedőnek be kell jelentenie a Városi Rendőrkapitányságnak és a Vámhatóságnak.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.