Környezetvédelem

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezéseÁNYKPDF

Bejelentő lap

  PDF file letöltése

A Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben az állampolgárok, szervezetek bejelentéssel, panasszal élhetnek. A bejelentések, panaszok alapján a Hivatal érintett szervezeti egysége - a tárgyától függően és szükség szerint - társhatóságok bevonásával vizsálatot, ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről a bejelentést tevőt tájékoztatják.

   

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

  PDF file letöltése

Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

  PDF file letöltése

Amennyiben a város területén lakossági, vagy szolgáltatási tevékenység végzéséhez kapcsolódó veszélyes mértékűnek ítélt zajkibocsátást észlel, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teheti meg panaszát. Az ügyintéző helyszíni szemlét tart, melynek során műszeres zajmérést végez, indokolt esetben felszólítja a zajkeltőt a zajkibocsátás csökkentésére, valamint a zajterhelési határértékek betartására. A zajcsökkentés elmaradása, illetve határérték túllépés esetén zajbírság kiszabására, illetve a zajos tevékenység korlátozására, felfüggesztésére kerülhet sor.

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9021 Győr, Honvéd Liget 1.
Telefon: 96/500-442
Fax: 96/500-443
e-mail: ujhelyi.zoltan@gyor-ph.hu

   

Gyomos ingatlan bejelentése

  PDF file letöltése

Amennyiben Ön környezetében elhanyagolt, gyomos ingatlanról szerez tudomást, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teheti meg bejelentését. Az ügyintéző a mezőőrök közreműködésével helyszínen vizsgálja meg a bejelentett ingatlan fertőzöttségét, a földhivataltól beszerzi a földhasználó kilétét, majd megteszi a szükséges intézkedést:
* gyommentesítésre kötelez,
* növényvédelmi bírságot szab ki 20ezer - 750ezer Ft -ig terjedő összegben,
* közérdekű védekezést rendel el, az ingatlantulajdonos utólag behajtandó költségére.
Parlagfű esetén a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ezen kötelezettség megszegése esetén a közérdekű védekezés azonnal, gyommentesítésre kötelező határozat nélkül is elrendelhető, és fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

   

Kérelem - fakivágási engedély iránt

  PDF file letöltése

Amennyiben Ön olyan közterületi fáról szerez tudomást, amely valamilyen módon akadályt vagy veszélyt jelent környezetére, jelezheti a közterületi fák kezelését ellátó Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 4-10.) felé, leírva, hogy mi teszi szükségessé a kivágást, ismertetve a fa helyét, fajtáját, törzsének átmérőjét. A kezelő indokolt esetben továbbítja a kérelmet a jegyző nevében eljáró Környezetvédelmi Iroda felé, ahol az ügyintéző helyszínen vizsgálja meg a fa állapotát a kezelővel együtt, s ha helyt ad az Ön beadványának, hivatalból megteszi a szükséges intézkedést, erről Önt írásban tájékoztatja.

A jegyző határozatában
a) a kivágást pótlási kötelezettséghez kötheti;
b) megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartása indokolt

Fakivágási engedélyt kell kérni
a) a belterületi élőfagyűjtemény (arborétum) fáira,
b) a belterület közterületi részén lévő egyes fákra,
c) a bel- és külterületi közpark fáira, valamint
d) az üzemi fásítás fáira.
Magánterületen álló fa kivágása nem engedélyköteles.

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9021 Győr, Honvéd Liget 1.
Telefon: 96/500-446
Fax: 96/500-443
e-mail: horvath.erno@gyor-ph.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete
21/1970.(VI.21.) sz. Kormány rendelet a fák védelméről
69/2003. (XII.19.) Ök. rendelet a zöldterületek fenntartásáról, védelméről és használatáról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

   
Weblap készítés: Infoartnet Kft.