Gyermektartásdíj leírás

Gyermektartásdíj megelőlegezése

Az erre vonatkozó eljárás során a jogerősen megállapított és az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjat az állam megelőlegezi a gyermeket nevelő szülő részére.


A megállapítás feltételei:

- a tartásdíjat bíróság jogerősen megállapította, vagy van külföldi bíróság (vagy más külföldi hatóság) által hozott gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős határozat, amelyet Magyarországon élő gyermek javára és ezt nemzetközi szerződés, vagy viszonosság alapján kell végrehajtani.
- a tartásdíj fizetésére kötelezettől a behajtás átmenetileg lehetetlen (a gyámhivatalnak meg kell győződnie a legalább 3 havi behajthatatlanságról),
- ha a gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani,
- és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.


Az eljárás menete:

A kérelmet
- a gyermek törvényes képviselője
- a nagykorú (középfokú nappali iskolai tanulmányokat folytató) gyermek nyújthatja be.

A kérelemhez csatolni kell:

- a meghatározott forma szerinti jövedelem nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal,
- tartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,
- a gyermektartás eredménytelen végrehajtását igazoló, ill. a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj bírósági behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot (végrehajtási lap),
- ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a behajtás nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, közokirattal kell igazolni azt, hogy a jogosult kezdeményezte a gyermektartásdíj behajtását és igényének érvényesítését,
- a középfokú nappali oktatásban való részvétel igazolását.
Ezt követően a gyámhivatal:
- értesíti a kötelezettet (azt, aki a gyermektartásdíj fizetésére köteles) az eljárás megindításáról és felszólítja kötelezettsége teljesítésére, valamint figyelmezteti arra, hogy a megelőlegezett gyermektartás díjat kamattal együtt kell az államnak visszafizetnie, és
- amennyiben a kérelmező csak a tartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazolta (és a végrehajtás eredményét nem) úgy a végrehajtás eredményének közlése végett megkeresi a bíróságot, vagy a végrehajtót és
- az eredmény közléséig felfüggeszti az eljárást (ez akár több hónapig is tarthat!)

A feltételek megléte esetén határozathozatal:

- összege: a bírósági határozatban foglalt alapösszeggel egyező, illetve részösszegű megfizetés vagy behajtás esetén a bíróság által megállapított alapösszeg 50%-a,
- időtartama: legfeljebb 3 év (nagykorúság miatt nem lehet megszüntetni, ha a fiatal felnőtt nappali tagozaton folytat tanulmányokat)
- folyósítás kezdő időpontja: a kérelem benyújtásának napja.

A kérelem elutasítására kerül sor, ha:

- a kötelezett sorkatona,
- a külföldi tartózkodási helye ismeretlen vagy lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj érvényesítésére nincs viszonosság, nemzetközi szerződés,
- a kötelezett és a jogosult közös háztartásban él,
- lejárt a tartásdíj esetén,
- a kérelem benyújtását követ 15 napon belül a kérelmező nem igazolja a végrehajtás megindítását,
- részösszegű megfizetés, vagy részösszegű behajtás esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított összeg 50%-át meghaladja.
A folyósítást fel kell függeszteni - legfeljebb 6 hónapra ha:
- a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelemben pozitív változás állt be,
- a kötelezett a kérelmező részére közvetlenül fizet tartásdíjat,
- a végrehajtás eredményre vezetett,
- a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.
Ezt követően:
- 30 napon belül a városi gyámhivatal megvizsgálja, hogy fennállnak-e a megelőlegezés feltételei,
- amennyiben igen, el kell rendelni a további folyósítást a felfüggesztés napjától
- amennyiben a kötelezett a felfüggesztés ideje alatt a tartásdíj 50 %-át meghaladó összegben teljesített, úgy a folyósítást meg kell szüntetni.
Meg kell szüntetni a folyósítást, ha:
- a gyermek a városi gyámhivatal vagy bíróság határozata alapján a különélő másik szülő vagy személy gondozásába kerül,
- a gyermek nagykorúvá vált és nem folytatja tanulmányait nappali oktatási rendszerben
- a városi gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket
- a kötelezett meghal.
További szabályok :
- ha a bíróság a megelőlegezés időtartama alatt az összeget felemeli vagy leszállítja, az ítélet jogerőre emelkedésének napjától fel lehet emelni, vagy csökkenteni lehet a megelőlegezés összegét. A jogosultság feltételeit nem kell ebben az esetben ismét vizsgálni,
- a kötelezett kamattal együtt köteles visszafizetni a megelőlegezett tartásdíj összegét, ha nem fizeti, adók módjára kell behajtani,
- a megállapított tartásdíjat, tárgyhónapot követő hónap 5-éig kell folyósítani.
- a kétszeresen felvett tartásdíj (államtól és a kötelezettől) esetén a megelőlegezett tartásdíjat vissza kell fizetni. A megelőlegezett tartásdíj a megállapítás előtt keletkezett hátralékba nem számítható be.
- a tartásdíj ismételten megelőlegezhető egy alkalommal további 3 évre a tartásdíj 50 %- ának megfelelő összegben a tartásdíj részbeni eredményes behajtása esetén, azonban sikertelenség esetén nincs helye a megelőlegezésnek.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.